รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอค่ายบางระจัน
ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


ว่าง
นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง
นางสาวยุภา  บุญอนันต์
วัดขุนสงฆ์
ค่ายบางระจัน
วัดประดับ
นายทัศนัย ศรีสุธรรมศักดิ์
นายสมหมาย พลทวี
นายนคร สุขโข
อนุบาลค่ายบางระจัน
วัดตะโกรวม
วัดวังกะจับ
นายสุรชัย  ร่มโพธิ์
ว่าง
นางสาวจริยา จันทราสา
วัดบ้านกลับ
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ไทยรัฐวิทยา 56
นายสมชาย สิงหา
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
นายสมพร  แพรม้วน

บ้านหนองลีวิทยาคม

ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
วัดโพธิ์ศรี
นายทองดี เมืองเจริญ
นางดวงใจ สุขสบาย
นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง
วัดสาธุการาม
วัดโพธิ์สังฆาราม
ชุมชนวัดม่วง
 
นายมุนี  พวงดอกไม้
 
วัดสิงห์