รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอค่ายบางระจัน
ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558


นายสมหมาย พลทวี
นางสาวจริยา  จันทราสา
นางสาวยุภา  บุญอนันต์
วัดขุนสงฆ์
ค่ายบางระจัน
วัดประดับ
นายมานะ  ทองรักษ์
นางณัฐสุรางค์ ทิพยสุวรรณมาลา
นายอนันตชิต  สุทนต์ชัย
อนุบาลค่ายบางระจัน
วัดตะโกรวม
วัดวังกะจับ
นายสุรชัย  ร่มโพธิ์
นายทัศนัย  ศรีสุธรรมศักดิ์
นายวิริยะ  วันทอง
วัดบ้านกลับ
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ไทยรัฐวิทยา 56
นายสมชาย สิงหา
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
นายสมพร  แพรม้วน

บ้านหนองลีวิทยาคม

ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
วัดโพธิ์ศรี
นายทองดี เมืองเจริญ
นางสาวกมลทิพย์  ใจเที่ยง
นายสมนึก  ศรีนาค
วัดสาธุการาม
วัดโพธิ์สังฆาราม
ชุมชนวัดม่วง
 
นายมุนี  พวงดอกไม้
 
วัดสิงห์