รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอท่าช้าง

ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

นายประสงค์  สังข์ทอง
นายขวัญชัย  ประเสริฐศรี
ว่าง
วัดถอนสมอ
วัดโบสถ์
อนุบาลท่าช้าง
นายสิงห์ชัย แพรเจริญก้ว
ว่าง
นายนคร  สุขโข
วัดโสภา
ชุมชนวัดเสาธงหิน
วัดพิกุลทอง
นางศศิธร แพรเจริญ
วัดวิหารขาว