รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอท่าช้าง

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


นายประสงค์  สังข์ทอง
ว่าง
ว่าที่ ร.อ.สมพร สุวรรณรังค์
วัดถอนสมอ
วัดโบสถ์
อนุบาลท่าช้าง
นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
นางสาวอังคณา อินทร์กระวี
นางสุภาพ แก้วบัว
วัดโสภา
ชุมชนวัดเสาธงหิน
วัดพิกุลทอง
นางศศิธร แพรเจริญ
วัดวิหารขาว