รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


 
นางสุพัชชา ทิพสุวรรณมาลา
นายกิตติชัย  ศรีประเสริฐ
ว่าง
            วัดราษฏร์ประสิทธิ์
วัดสังฆราชาวาส
วัดโคกพระ
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
นางอุดมพร ตาระกา
นายนรงค์  โสภา
วัดจักรสีห์
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
วัดศรีสาคร
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
จ.ส.อ.กรสิรวิชญ์ ไอศุริยการ
นายสุธีร์ เครือวรรณ์
วัดตึกราชา
วัดพระปรางค์มุนี
วัดศรัทธาภิรม
ว่าง
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายสมนึก ผิวผ่อง
วัดกระดังงา
วัดประโชติการาม
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
นางศรีรัตร์ บัวใหญ่
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
อนุบาลสิงห์บุรี
วัดพรหมสาคร
วัดข่อย
 
 
 
นายอุดร ชื่นกลิ่น
 
 
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี