รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง
ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

 
นายสถาพร  คุ้มไพรี
นายกิตติชัย  ศรีประเสริฐ
ว่าง
            วัดราษฏร์ประสิทธิ์
วัดสังฆราชาวาส
วัดเสาธงทอง
 
ว่าง
นายสุครีพ  สอนเครือ
นายสุชาติ  เอี่ยมสุภา
บ้านบางสำราญ
วัดโคกพระ
วัดจักรสีห์
นางอุดมพร ตาระกา
นายณรงค์  โสภา
นายสกลพร  โสภาจารีย์
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
วัดศรีสาคร
วัดตึกราชา
นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
นายสมบัติ  กล่อมเกลี้ยง
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
วัดพระปรางค์มุนี
วัดศรัทธาภิรม
วัดกระดังงา
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายสมนึก  ผิวผ่อง
นายพลพิพัฒน์ สุรขันธ์
วัดประโชติการาม
วัดสะอาดราษฏร์บำรุง
อนุบาลสิงห์บุรี
นายสนอง  เพ็งบุญ
นายวันชัย  กล้าเอี่ยม
นายชาลี  บ่ายเที่ยง
วัดพรหมสาคร
วัดข่อย
วัดโพธิ์ชัย
 
 
ว่าง
นายอุดร  ชื่นกลิ่น
 
วัดหัวว่าว
        อนุบาลเมืองสิงบุรี