รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
             อำเภออินทร์บุรี
ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ว่าง
จ.ส.อ.กรสิรวิทย์ ไอศุริยการ
นายนิกร ศรีทอง
วัดกระโจม
วัดโพธิ์สำราญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
นางรุ่งนภา  กาญจนสมบัติ
นางสาวณัฐติกานต์  รักนาค
นางจันทร์เพ็ญ กลับดี
วัดกระทุ่มปี่
วัดบ้านลำ
วัดน้อย
ว่าง
ว่าง
  นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
วัดกำแพง
วัดแจ้ง
วัดตุ้มหู
   
นางเครือวัลย์  ดิษพงษ์
นางสาวสุจิตรา  ตื้อมี
นายมนตรี  ใจดี
วัดท่าอิฐ
วัดบางปูน
วัดระนาม
ว่าง
นายธรรมศักดิ์  อาภากุลอนุ
นางเนาวรัตน์  วันทอง
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
วัดกลาง
วัดคลองโพธิ์ศรี
นายอาจหาญ ภู่ตัน
นายทวีป บรรจงเปลี่ยน
นายธงชัย  พรหมสโร
วัดเชียงราก
วัดเซ่าสิงห์
ชุมชนวัดดงยาง
ว่าง
นายสมยศ  สังสอาด
ว่าง
วัดไผ่ดำ
วัดล่องกะเบา
วัดดอกไม้
นายภิญญู ศิรชินภัทร
นายนิรันดร์  สุขุมะ
นายปรีชีพ กลิ่นหัวไผ่
วัดปลาไหล
     วัดเสือข้าม
วัดสว่างอารมณ์
นางณัฐวรรณ  ศรีทอง
นายร่าเริง  รักชัย
นายบุญเลิศ จำสนอง
บ้านคูเมือง
วัดหนองสุม
วัดการ้อง
ว่าง
นางพิสมัย  อินทวาส
นางสาวบังอร เขียวรอด
ชุมชนวัดพระนอน
วัดยาง
วัดโฆสิทธาวาส
ว่าง
ว่าง
นายไพบูลย์  ฟักขำ
วัดทอง
วัดเฉลิมมาศ
อนุบาลอินทร์บุรี
นายนพพร  ล่ำสัน
นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต
 
วัดประศุก
วัดโบสถ์