รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
             อำเภออินทร์บุรี

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561


ว่าง
นายนิกร ศรีทอง
นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ
วัดโพธิ์สำราญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
วัดกระทุ่มปี่
นายทวีป บรรจงเปลี่ยน
นางจันทร์เพ็ญ เพชรอ่วม
นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
วัดบ้านลำ
วัดน้อย
วัดตุ้มหู
นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
นางสาวสุุจิตรา ตื้อมี นางสุภาพ มงคล
วัดท่าอิฐ
วัดบางปูน
วัดระนาม
เรียนรวม
นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุ
นางสาวเนาวรัตร์ ช่างเครื่อง
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดกลาง
วัดคลองโพธิ์ศรี
นายอาจหาญ ภู่ตัน
ว่าง
นายวธงชัย กุลพรหมสโร
วัดเชียงราก
วัดเซ่าสิงห์
ชุมชนวัดดงยาง
ว่าง
นายสมยศ  สังสอาด
เรียนรวม
วัดไผ่ดำ
วัดล่องกะเบา
วัดดอกไม้
นายภิญญู ศิรชินภัทร
นายนพพร  ล่ำสัน
นายปรีชีพ กลิ่นหัวไผ่
วัดปลาไหล
     วัดเสือข้าม
วัดสว่างอารมณ์
นางณัฐวรรณ  ศรีทอง
ว่าง
นายบุญเลิศ จำสนอง
บ้านคูเมือง
วัดหนองสุม
วัดการ้อง
นางสาวพิสมัย อินทวาส
นางสาวบังอร เขียวรอด
นายรังสิวุฒิ ศรีพุฒ
วัดยาง
วัดโฆสิทธาวาส
วัดทอง
นายไพบูลย์ ฟักขำ
ว่าง
นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค
อนุบาลอินทร์บุรี
วัดประศุก
วัดโบสถ์