รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

นายกิตติพงษ์ ดำรงขาวโต
เรียนรวม
นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า
อนุบาลพรหมบุรี
วัดโพธิ์เอน
วัดโภคาภิวัฒน์
นายไพศาล จูฑะพันธ์
นายศักดิ์ชัย  หัศภาดล
นายสมบัติ  สุขสบาย
วัดหลวง
วัดเก้าชั่ง
วัดโคปูน
นายศุภสิทธิ์  นุ่มฤทธิ์
นายภูวเดช จารุภัทรภักดี
นางวันดี บุ้งทอง
ชุมชนวัดตราชู
บ้านเก่า
วัดกลางธนรินทร์
นายมงคล เครือทิวา
นายเสน่ห์ พัฒน์พันธ์
นางประภา พวงดอกไม้
วัดอัมพวัน
วัดเตย
วัดประสาท
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
นางจุฑารัตน์ แสงสว่าง
ชุมชนวัดเทพมงคล
วัดพรหมเทพาวาส