รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ
นายคำรณ  จันทร
ว่าง
อนุบาลพรหมบุรี
วัดโพธิ์เอน
วัดโภคาภิวัฒน์
นางนัธดา  ไตรรัตน์
นายศักดิ์ชัย  หัศภาดล
นายสมบัติ  สุขสบาย
วัดหลวง
วัดเก้าชั่ง
วัดโคปูน
นายศุภสิทธิ์  นุ่มฤทธิ์
นายพนม  สุวรรณหงษ์
นางวันดี บุ้งทอง
ชุมชนวัดตราชู
บ้านเก่า
วัดกลางธนรินทร์
ว่าง
นายมงคล เครือทิวา
ว่าง
วัดเสาธงทอง
วัดอัมพวัน
ชีปะขาว
นายเสน่ห์  พัฒน์พันธ์
นางประภา พวงดอกไม้
นายสิทธิชัย  เครือทิวา
วัดเตย
วัดประสาท
ชุมชนวัดเทพมงคล
 
 
นางจุฑารัตน์  แสงสว่าง
 
วัดพรหมเทพาวาส