รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอบางระจัน
ปรับข้อมูล ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

นายเพิ่มศักดิ์  บัวรักษ์
 
นางบังอร  ระย้าย้อย
วัดชันสูตร
วัดวังขรณ์
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ว่าง
นางสาวอังคนา  อินทร์กระวี
ว่าง
วัดโพธิ์รัตนาราม
วัดโพธิ์หอม
วัดน้ำผึ้ง
ว่าง
ว่าง
นายถัน  ทองดี
วัดน้อยนางหงษ์
ชุมชนบ้านไม้ดัด
วัดประสิทธิ์คุณากร
นายสมเกียรติ  ทำดี
นายกิตติ วงษ์แหวน
นายทรงวุฒิ  โตโสภณ
วัดแหลมคาง
วัดตลาดโพธิ์
อนุบาลบางระจัน
             
         
นายสุนทร  ภู่แพร
นายสำราญ  ชูเนตร
ว่าง
เรืองเดชประชานุเคราะห์
วัดบ้านจ่า
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ว่าง
ว่าง
นายบรรเทิง  โนนเปือย
วัดชะอมสามัคคีธรรม
บ้านทุ่งกลับ
วัดคีม
นายรุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์
นายชรินทร์  พันธ์สุข
ว่าง
วัดดอนเจดีย์
บ้านทุ่งว้า
วัดสามัคคีธรรม
นายสุชิน  ทดแทน
 
วัดห้วย