รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอบางระจัน
ปรับข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ว่าง
นางบังอร  ระย้าย้อย
วัดชันสูตร
วัดวังขรณ์
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
นางวราพร เวชพันธ์
ว่าง
นางเพ็ญศรี ชิตสกุล
วัดโพธิ์หอม
วัดน้ำผึ้ง
ชุมชนบ้านไม้ดัด
นายถัน  ทองดี
ว่าง
ว่าง
วัดประสิทธิ์คุณากร
วัดแหลมคาง
วัดตลาดโพธิ์
นายทรงวุฒิ  โตโสภณ
นายสุนทร  ภู่แพร
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
อนุบาลบางระจัน
เรืองเดชประชานุเคราะห์
วัดบ้านจ่า
นางสาวอัญชี สังข์ทอง
ว่าง
นายสถาพร เจกะพงษ์
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
วัดชะอมสามัคคีธรรม
บ้านทุ่งกลับ
นายบรรเทิง  โนนเปือย
นายรุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์
ว่าง
วัดคีม
วัดดอนเจดีย์
บ้านทุ่งว้า
ว่าง
นายสุชิน  ทดแทน
 
วัดสามัคคีธรรม
วัดห้วยเจริญสุข