สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
34
   เมื่อวาน
115
   เดือนนี้
5,361
   เดือนก่อน
12,464
   ปีนี้
17,825
   ปีก่อนนี้
159,029
   รวมทั้งหมด
601,342


รายชื่อผู้ร่วมหุ้นบริษัทประชารัฐ

รายชื่อผู้ร่วมหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
จำนวนหุ้น
จำนวนเงิน
1
นายสุเมธี จันทร์หอม
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
5
5,000
2
นายพงษ์ศักดิ์ มงคลพิทักษ์กุล
สพป.สิงห์บุรี
1
1,000
3
นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
4
นายกฤษฎิ์ ทองคำปั้น
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
5
นางสาววารุณีย์ บุญคง
สพป.สิงห์บุรี
9
9,000
6
นางสาววิมล อรัญปาน
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
7
นายสัจจา สีปาน
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
8
นางสาววาสนา สิงหโชติ
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
9
นายเรวัฒ ชมภูเจริญ
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
10
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
11
นางอุดมพร ตาระกา
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ ฯ
1
1,000
12
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
โรงเรียนวัดจักรสีห์
2
2,000
13
นายทรงวุฒ โตโสภณ
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
2
2,000
14
นางสาวสมเกียรติ ทองเรือง
โรงเรียนวัดจักรสีห์
1
1,000
15
นายณรงค์ ชุณหะนันทน์
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
16
นายสมนึก ผิวผ่อง
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
2
2,000
17
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
โรงเรียนวัดกระดังงา
1
1,000
18
โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
สพป.สิงห์บุรี
1
1,000
19
นายอุดร ชื่นกลิ่น
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
2
2,000
20
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
1
1,000
21
นายเสน่ห์ พัฒน์พันธ์ุ
โรงเรียนวัดเตย
1
1,000
22
นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญ
โรงเรียนวัดเตย
1
1,000
23
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
สพป.สิงห์บุรี
1
1,000
24
โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
สพป.สิงห์บุรี
1
1,000
25
นายนิกูล จิตรบรรพต
สพป.สิงห์บุรี
2
2,000
26
โรงเรียนวัดโบสถ์(ท่าช้าง)
สพป.สิงห์บุรี
1
1,000
 
รวมเป็นเงิน :
51,000  บาท

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th