สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
41
   เมื่อวาน
309
   เดือนนี้
4,794
   เดือนก่อน
9,114
   ปีนี้
4,794
   ปีก่อนนี้
129,099
   รวมทั้งหมด
717,410


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์

การศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษ ที่ 21 มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานอย่างทั่วถึง
3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษ ที่ 21
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

5.สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

6.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์กร: จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4.ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบร่วมมือ
5.โรงเรียน มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม ยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 


ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th