สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
654
   เมื่อวาน
345
   เดือนนี้
1,996
   เดือนก่อน
11,194
   ปีนี้
60,983
   ปีก่อนนี้
0
   รวมทั้งหมด
60,983


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์

การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.พัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4.สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)

ค่านิยมองค์กร:
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี รักษาศีลธรรม มีวินัย
2.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ อื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th