สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
216
   เมื่อวาน
381
   เดือนนี้
6,590
   เดือนก่อน
10,145
   ปีนี้
16,735
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
441,223


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้ “จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ”


  พันธกิจ

๑.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย
๓.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เน้นการมี ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร: จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
 ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
ช่วงวัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
๒.ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
 ๓.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ มีทักษะที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
และการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
 กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 


ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 1600 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
E-mail : webmaster@singprimary.go.th